MISJĄ Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  jest dążenie do wychowania dobrych, kulturalnych i odpowiedzialnych ludzi, którzy w życiu zawodowym, społecznym i osobistym osiągną sukces na miarę swoich możliwości. Ważnym aspektem wychowawczym  jest kształtowanie postaw ogólnoludzkich opartych na tolerancji, empatii i asertywności. Szczególna uwaga jest zwracana na wyrabianie w uczniach właściwych umiejętności interpersonalnych, eliminowanie agresji słownej i fizycznej. Pragniemy ich wyposażyć w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby stali się ludźmi samodzielnymi, otwartymi na wiedzę i poszukującymi ciągle nowych wyzwań. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby przygotować naszych uczniów do życia we współczesnym świecie oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym.

WIZJA naszej szkoły zakłada, iż jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki w szkołach  ponadpodstawowych różnego typu. Pragniemy, aby w szkole atmosfera sprzyjała wyrażaniu własnej osobowości. Chcemy podnosić  poziom edukacji oparty na umiejętnościach korzystania z nowoczesnych technologii komunikacji społecznej, otwartości na ciągle zmieniające się realia i wiedzę oraz różnorodności zajęć dodatkowych sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów. Uczniowie szkoły powinni wyrosnąć na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. W przyszłości będą propagowali zdrowy styl życia. Ważnym aspektem pracy szkoły jest umacnianie współpracy z rodzicami, instytucjami oferującymi pomoc młodzieży w różnych sferach ich życia w środowisku lokalnym. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i umiejętności komunikacyjnych odbywa się poprzez projekty, spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych, warsztaty, rozmowy, dramę, itd. Potrzeby środowiska realizowane są w szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również przez działania zawodoznawcze.