WIZJA naszej szkoły zakłada, iż jesteśmy szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki w szkołach  ponadpodstawowych różnego typu. Pragniemy, aby w szkole atmosfera sprzyjała wyrażaniu własnej osobowości. Chcemy podnosić  poziom edukacji oparty na umiejętnościach korzystania z nowoczesnych technologii komunikacji społecznej, otwartości na ciągle zmieniające się realia i wiedzę oraz różnorodności zajęć dodatkowych sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów. Uczniowie szkoły powinni wyrosnąć na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. W przyszłości będą propagowali zdrowy styl życia. Ważnym aspektem pracy szkoły jest umacnianie współpracy z rodzicami, instytucjami oferującymi pomoc młodzieży w różnych sferach ich życia w środowisku lokalnym. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i umiejętności komunikacyjnych odbywa się poprzez projekty, spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych, warsztaty, rozmowy, dramę, itd. Potrzeby środowiska realizowane są w szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również przez działania zawodoznawcze.